شانس خود را بیازمایید

جهت دریافت تخفیف از مجموعه شعب جان اسنک می توانید از چرخونه شانس استفاده کنید. کد تخفیف دریافت شده به صورت پیامک به شماره موبایلی که قبل از شروع چرخش در قسمت پایین گردونه وارد می کنید به صورت پیامک ارسال می شود. پس از دریافت کد، کلیه شعب جان اسنک آماده ارایه خدمات به شما با تخفیف دریافت شده خواهند بود. توجه فرمایید که کد تخفیف ارایه شده فعلا فقط در شعبه 1 (هشت بهشت) و 4 (آپادانا دوم) و 7 (خانه اصفهان) و 12 (لاله) و 13 (نظر میانی) و 17 (حمایت) قابل استفاده است. سقف مبلغ فیش 150 هزار تومان می باشد.

  • لطفا از مرورگر گوگول کروم استفاده نمایید.

    نام و نام خانوادگی:

    شماره موبایل:
    کد تخفیف به شماره موبایل وارد شده پیامک می گردد